Album Hết Duyên (Single) - NIT, Tăng Duy Tân

Playlist: Hết Duyên (Single)

Artis: NIT, Tăng Duy Tân