0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Cánh Hoa Bên Đường - Phạm Trưởng

281,829

Lời bài hát: Cánh Hoa Bên Đường

Ca sĩ: Phạm Trưởng


Đời khi thăng hoa ta có rất nhiều bạn, ta đón lấy nhiều lời
Dạo này bạn khỏe không?
Đời khi ta sa cơ, ta cô ngóng moi người, ta cô ngóng nhiêu lời
Mà nào có ai hỏi han?
Đời như cánh hoa héo úa

Rớt rơi bên đường đâu ai muôn ngó
Chăng như hômn nào tươi xanh quyên rũ
Biet bao côn trùng nhăm nhe đên đó
Hêt thôi rôi đi.

Đời là như thế!
Người ơi
Người phải có khi sóng gió mới hiêu được tình anh em đúng nghĩa
Biết ai thật lòng ai vui chơi lây tiêng
Những khi thăng trâm đâu ai biết đến
Đó là dĩ nhiên ta phải lànm *** trong cuộc sông này

Đời khi ta sa co, ta cô ngóng mọi người, ta cô ngóng nhiêu lời
Mà nào có ai hoi han?
Đời như cánh hoa héo úa
Rot rơi bên đường đâu ai muon ngó

Chảng như hôm nào tươi xanh quyên rũ
Biết bao côn trùng nhăm nhe đên đó
Hết thối rồi đi
Đời là như thể!
Người ơi
Người phäi có khi sóng gió mới hiều được tình anh em đúng nghĩa
Biết ai thật lòng ai vui chơi lây tiêng
Những khi thăng trâm đầu ai biêt đền
Đó là di nhiên ta phai làm *** trong cuộc sông này
Đời như cánh hoa héo úa

Rót rơi bên đường đâu ai muôn ngó
Chẳng như hôm nào tươi xanh quyên rũ
Biết bao côn trùng nhăm nhe đến đó
Hết thôi rồi đi
Đời là nhu thế!
Người ơi
Người phäi có khi sóng gió mới hiêu được tình anh em đúng nghĩa
Biêt ai thật lòng ai vui chơi lấy tiêng
Những khi thắng trâm đâu ai biêt đến

Đó là di nhiên ta phải làm *** trong cuộc sông này
Buôn ta đi lang thang ta, ta nhănm mặt nhìn đời, ta vập ngã thật rôi
Mà nào, có ai canh bên.
Xem toàn bộ